Bảo mật thông tin

Chúng tôi đảm bảo các thông tin của bạn hoàn toàn bí mật. Phòng Lab được bảo mật dữ liệu hoàn toàn. Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi hay chuyển giao bất kỳ thông tin nào của bạn cho bên thứ 3.